Rokiškio rajono savivaldybės taryba 2020 m. gegužės 11 d.  vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.43 straipsniu, 2.49 straipsniu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. balandžio 8 d. nutarimu Nr. 359 „Dėl biudžetinės įstaigos Obelių vaikų globos namų savininko teisių ir pareigų bei turto perdavimo Rokiškio rajono savivaldybei“ , Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 1 punktu, 6 straipsniu, nusprendė (Nr. TS-129) pakeisti biudžetinės įstaigos Obelių vaikų globos namai Į Obelių socialinių paslaugų namus.

Pradžia

by | Geg 28, 2019 | 0 comments

Apie mus

Obelių vaikų globos namai – įstaiga prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kurios paskirtis – užtikrinti trumpalaikę (ilgalaikę) socialinę globą, ugdymo ir socialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), arba laikinai globos namuose apgyvendinamiems vaikams tol, kol bus išspręstas jų grąžinimo tėvams arba globos (rūpybos) nustatymo klausimas, ir socialinę priežiūrą vaikams bei jų šeimoms.

Globos namai, siekdami įgyvendinti jiems nustatytus veiklos tikslus, atlieka šias funkcijas:

 1. vertina individualius vaiko poreikius, sudaro ir įgyvendina individualaus vaiko ugdymo ir socialinių paslaugų teikimo planus;
 2. ugdo vaiko gebėjimus, rūpinasi jo dvasiniu ir fiziniu ugdymu, skatina vaiko fizinę, psichinę bei socialinę brandą, ugdo pilietiškumą, dorinius, šeiminius, darbinius, socialinius, sveikos gyvensenos ir higienos įgūdžius;
 3. sudaro sąlygas vaiko saviraiškai, parenkant jo poreikius ir pomėgius atitinkančias ugdymo įstaigas;
 4. sudaro teisės aktų nustatyta tvarka tinkamas sąlygas globojamai (rūpinamai) nepilnametei gyventi kartu su savo vaiku ir dalyvauti jį auklėjant;
 5. bendradarbiauja su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, taip pat kitomis šalies ir tarptautinėmis organizacijomis, spręsdami socialinės globos organizavimo ir teikimo, globėjų (rūpintojų) paieškos bei įvaikinimo klausimus;
 6. bendradarbiauja su vaiko tėvais bei kitais jo artimaisiais giminaičiais, siekdami atkurti ar palaikyti tarpusavio ryšius, sudarančius prielaidas vaikui grįžti į tėvų šeimą;
 7. bendradarbiauja su vaikų ugdymo bei mokymo įstaigomis, vaiko mokymo(-si) klausimais;
 8. vykdo vaikų su negalia specialųjį ugdymą;
 9. teisės aktų nustatyta tvarka administruoja globotinių turtą, tvarko iš globojamų (rūpinamų) vaikų turto gaunamų pajamų ir išlaidų apskaitą;
 10. teisės aktų nustatyta tvarka patikėjimo teise valdo, naudoja valstybės turtą ir juo disponuoja;
 11. vykdo organizacinę, ūkinę ir finansinę globos namų veiklą;
 12. užtikrina valstybės biudžeto ir kitų lėšų efektyvų panaudojimą pagal paskirtį, materialinių vertybių apskaitą;
 13. teisės aktų nustatyta tvarka veda buhalterinę apskaitą ir ruošia statistines ataskaitas;
 14. atlieka kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

Vizija

Socialinės globos įstaiga, visapusiškai saugi visiems nariams, turinti modernėjančias komunikacijas šeimynose, ekonomiškai ir planingai panaudojanti lėšas, kurianti šeimos modelį, išlaikanti tolimesnius ryšius, organizuojanti socialinių paslaugų teikimo procesą žmogaus būdo suderinamumo principu.

Misija

Globos namai – tai našlaičių ir likusių be tėvų globos vaikų įstaiga, užtikrinanti saugią aplinką, tinkamą socializaciją ir siekianti visapusiško vaiko asmenybės ugdymo.

Tikslai

 • Teikti socialinę globą vaikams  iki 18 metų, o jei vaikas mokosi pagal bendrojo lavinimo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą- iki 21 metų;

 • parengti vaiką savarankiškam gyvenimui;

 • užtikrinti be tėvų  globos likusiam vaikui globą( rūpybą), ginti vaiko asmenines turtines teises ir teisėtus interesus;

 • sudaryti vaikui artimas šeimos aplinkai gyvenimo sąlygas, atitinkančias jo amžiaus sveikatą ir brandą;

 • užtikrinti vaikui teikiamų socialinių ir ugdymo paslaugų kokybę;

 • dirbti socialinį darbą su vaiku ir jo tėvais įgyvendinant vaiko laikinosios nuolatinės globos ( rūpybos) planą.

Susisiekite su mumis

3 + 13 =

Skip to content