Obelių vaikų globos namai
Istorija
Nuostatai
Vertinimo kriterijų suvestinė 2015 metams
Biudžetas ir ataskaitos
Darbo užmokestis
Finansinės ataskaitos
Veiklos planai
Viešieji pirkimai
Vaikų globos namų tarybos sudarymas bei jos nuostatai
Direktoriaus Darbotvarkė
Įstaigos savęs vertinimo dokumentai
Korupcijos prevencija
Korupcijos Prevencijos ataskaita
Veikla
MŪSŲ VIZIJA

Socialinės globos įstaiga, visapusiškai saugi visiems nariams, turinti modernėjančias komunikacijas šeimynose, ekonomiškai ir planingai panaudojanti lėšas, kurianti šeimos modelį, išlaikanti tolimesnius ryšius, organizuojanti socialinių paslaugų teikimo procesą žmogaus būdo suderinamumo principu.


MŪSŲ MISIJA

Globos namai – tai našlaičių ir likusių be tėvų globos vaikų įstaiga, užtikrinanti saugią aplinką, tinkamą socializaciją ir siekianti visapusiško vaiko asmenybės ugdymo.


Svarbiausieji globos namų veiklos tikslai yra:


1.  teikti socialinę globą vaikams  iki 18 metų, o jei vaikas mokosi pagal bendrojo lavinimo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą- iki 21 metų.
2. parengti vaiką savarankiškam gyvenimui;
3. užtikrinti be tėvų  globos likusiam vaikui globą( rūpybą), ginti vaiko asmenines turtines teises ir teisėtus interesus;
4. sudaryti vaikui artimas šeimos aplinkai gyvenimo sąlygas, atitinkančias jo amžiaus sveikatą ir brandą;
5. užtikrinti vaikui teikiamų socialinių ir ugdymo paslaugų kokybę;
6. dirbti socialinį darbą su vaiku ir jo tėvais įgyvendinant vaiko laikinosios nuolatinės globos ( rūpybos) planą.

 
 Globos namai, siekdami įgyvendinti jiems nustatytus veiklos tikslus, atlieka šias funkcijas:

1. vertina individualius vaiko poreikius, sudaro ir įgyvendina individualaus vaiko ugdymo ir socialinių paslaugų teikimo planus;
2. ugdo vaiko gebėjimus, rūpinasi jo dvasiniu ir fiziniu ugdymu, skatina vaiko fizinę, psichinę bei socialinę brandą, ugdo pilietiškumą, dorinius, šeiminius, darbinius, socialinius, sveikos gyvensenos ir higienos įgūdžius;
3. sudaro sąlygas vaiko saviraiškai, parenkant jo poreikius ir pomėgius atitinkančias ugdymo įstaigas;
4. sudaro teisės aktų nustatyta tvarka tinkamas sąlygas globojamai (rūpinamai) nepilnametei gyventi kartu su savo vaiku ir dalyvauti jį auklėjant;
5. bendradarbiauja su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, taip pat kitomis šalies ir tarptautinėmis organizacijomis, spręsdami socialinės globos organizavimo ir teikimo, globėjų (rūpintojų) paieškos bei įvaikinimo klausimus;
6. bendradarbiauja su vaiko tėvais bei kitais jo artimaisiais giminaičiais, siekdami atkurti ar palaikyti tarpusavio ryšius, sudarančius prielaidas vaikui grįžti į tėvų šeimą;
7. bendradarbiauja su vaikų ugdymo bei mokymo įstaigomis, vaiko mokymo(-si) klausimais;
8.  vykdo vaikų su negalia specialųjį ugdymą;
9. teisės aktų nustatyta tvarka administruoja globotinių turtą, tvarko iš globojamų (rūpinamų) vaikų turto gaunamų pajamų ir išlaidų apskaitą;
10. teisės aktų nustatyta tvarka patikėjimo teise valdo, naudoja valstybės turtą ir juo disponuoja;
11. vykdo organizacinę, ūkinę ir finansinę globos namų veiklą;
12. užtikrina valstybės biudžeto ir kitų lėšų efektyvų panaudojimą pagal paskirtį, materialinių vertybių apskaitą;
13. teisės aktų nustatyta tvarka veda buhalterinę apskaitą ir ruošia statistines ataskaitas;
14. atlieka kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

PradžiaNaujienosStruktūra ir kontaktaiVeiklaPaslaugosNuorodosProjektaiParamaSkelbimaiVersija neįgaliemsSvetainės medisBendrasis puslapis